Schůzka výboru.

26.09.2011 18:11

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE KLUBU RODIČŮ PŘI MŠ 17. LISTOPADU JIČÍN

 

Termín konání: 20.09.2011

Místo:  MŠ 17. listopadu 46, Jičín

Čas zahájení: 15,30 hod.

Dne 20.09.2011 proběhla ustavující členská schůze Klubu rodičů při MŠ 17. listopadu Jičín, kterou svolala zástupkyně MŠ Zlatuše Kynčlová a pí. Ivana Jirásková, členka přípravného výboru.

Klub rodičů při MŠ 17. listopadu Jičín byl zaregistrován u MVČR dne 12.07.2011 a bylo mu přiděleno IČO: 22883266.

 

Program schůze:

  1. Zahájení, prezence, registrace nových členů
  2. Volba výboru, předsedy, místopředsedy, hospodáře a revizní komise
  3. Projednání členského příspěvku
  4. Zpráva o činnosti přípravného výboru
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

Bod č. 1)

Schůzi zahájila zástupkyně MŠ Zlatuše Kynčlová, která přivítala přítomné a krátce pohovořila o významu vzniku Klubu rodičů při MŠ 17. listopadu Jičín.

Byl proveden zápis do prezenční listiny – viz příloha.

 

Bod č. 2)

Poté se ujala slova členka přípravného výboru pí. Ivana Jirásková a zahájila volbu výboru.

Jako předseda byla navržena pí. Ivana Jirásková, která byla jednomyslným hlasováním schválena.

Jako místopředseda byla navržena pí. Hedvika Wágnerová, která byla jednomyslným hlasováním schválena.

Jako hospodář byla navržena pí. Jitka Duczynská, která byla jednomyslným hlasováním schválena.

Jako členové revizní komise byli navrženi a jednomyslně schváleni pí. Kateřina Bernkopfová, p. Oto Franců a p. Zdeněk Pavlíček.

 

Bod č. 3)

Byl navržen a jednomyslně schválen členský příspěvek 800,- Kč ročně, který lze uhradit ve dvou splátkách, a to do 31.10.2011 a do 31.1.2012.

 

Bod č. 4)

Členové byli seznámeni s plány a představami fungování Klubu rodičů při MŠ 17. listopadu Jičín.

Založení a přípravu web stránek si dobrovolně vzala na starost pí. Lenka Rohová.

 

Bod č. 5)

Bylo diskutováno:

- členská schůze výboru se bude svolávat dle potřeby, nejméně však 2x za školní rok

- způsob vedení účetnictví a založení účtu pro bezhotovostní styk

- akce nad 100,- Kč budou řešeny individuálně

 

Bod č. 6)

Příloha: prezenční listina

Zapsala: Hedvika Wágnerová

Zápis ověřila: Ivana Jirásková